Cẩu quay (loại lắp vào cột nhà)


lấy hình trang 8
Sản phẩm khác: